5 En een geitenbok ten zondoffer, om over ulieden verzoening te doen;