10 Toen ontstak de toorn des HEEREN te dien dage, en Hij zwoer, zeggende: