19 En dit zijn de namen dezer mannen: van de stam van Juda, Kaleb, de zoon van Jefunne;