20 En van den stam der kinderen van Simeon, Semuel, zoon van Ammihud;