26 En van den stam der kinderen van Issaschar, de overste Paltiel, zoon van Azzan;