27 En van den stam der kinderen van Aser, de overste Achihud, zoon van Selomi;