30 Op den vierden dag offerde de overste der kinderen van Ruben, Elizur, de zoon van Sedeur.