42 Op den zesden dag offerde de overste der kinderen van Gad, Eljasaf, den zoon van Dehuel.