10 En zij zeiden tot haar: Wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk.