5 En zij zeide tot haar: Al wat gij tot mij zegt, zal ik doen.