2 De HEERE is zeer vertoornd geweest tegen uw vaderen.