6 Toen betuigde de Engel des HEEREN Josua, zeggende: