2 Kings 18:19

19 And Rabshakeh said unto them, "Speak ye now to Hezekiah, `Thus saith the great king, the king of Assyria: What confidence is this wherein thou trustest?