Deuteronomy 2:18

18 `Thou art to pass over through Ar, the border of Moab, this day.