Joshua 20:1

1 The LORD also spoke unto Joshua, saying,