Psalm 73:20

20 As a dream when one awaketh, so, O Lord, when Thou awakest, Thou shalt despise their image.