Exodus 13:4

4 hodie egredimini mense novarum frugum
Do Not Sell My Info (CA only)