John 3:7

7 non mireris quia dixi tibi oportet vos nasci denuo