10 et fratres eorum Sechenia Odevia Celita Phalaia Anan