28 Wilt thou kill me, as thou didst the Egyptian yesterday?