20 As a dream when [one] awaketh; [so], O Lord, when thou awakest, thou wilt despise their image.