12 (I,) Artaxerxes, king of kings, desireth health to Ezra, the priest (desireth good favour for Ezra, the priest), the most wise writer of the law of (the) God of heaven.