1 Chronicles 12:6 NIV

6 Elkanah, Ishiah, Azarel, Joezer and Jashobeam the Korahites;