23 Lāmaì duì tā liǎng gè qīzi shuō , Yàdà , Xǐlā , tīng wǒde shēngyīn . Lāmaì de qīzi , xì tīng wǒde huà yǔ , zhuàng nián rén shāng wǒ , wǒ bà tā shā le . shàonián rén sún wǒ , wǒ bà tā haì le .