4 Yūesè yòu duì tā dìxiōng men shuō , qǐng nǐmen jìn qián lái . tāmen jiù jìn qián lái . tā shuō , wǒ shì nǐmen de xiōngdi Yūesè , jiù shì nǐmen suǒ maì dào Āijí de .