24 Tāde nǚér míng jiào shĕ yī là , jiù shì jiànzhù shàng Bǎihélún , xià Bǎihélún yǔ wū xiàn shĕ yī là de .