13 Yǒu liǎng gè fĕi tú lái , zuò zaì ná bǎi de duìmiàn , dāng zhe zhòng mín zuò jiànzhèng gào tā shuō , ná bǎi bàng dú shén hé wáng le . zhòngrén jiù bǎ Tālā dào chéng waì , yòng shítou dá sǐ .