20 Neì diàn cháng èr shí zhǒu , kuān èr shí zhǒu , gāo èr shí zhǒu , qiáng miàn dōu tiē shàng jīng jīn . yòu yòng xiāng bǎi mù zuò tán , bāo shàng jīng jīn .