2 Yuē hā sī xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è de shì , xiàofǎ ní bā de érzi Yéluóbōān shǐ Yǐsèliè rén xiàn zaì zuì lǐ de nà zuì , zǒng bù líkāi .