10 Wǒmen kĕYǐwèi tā zaì qiáng shàng gaì yī jiān xiǎo lóu , zaì qízhōng ānfàng chuáng tà , zhuōzi , yǐzi , dēngtái , tā lái dào wǒmen zhèlǐ , jiù kĕyǐ zhù zaì qí jiān .