41 Dāng shĕnpàn de shíhou , Níníwēi rén , yào qǐlai déng zhè shìdaì de zuì , yīnwei Níníwēi rén tīng le Yuēná suǒ chuán de , jiù huǐgǎi le . kàn nǎ , zaì zhèlǐ yǒu yī rén bǐ Yuēná gèng dà .