40 Nǐ zhè chāihuǐ shèng diàn , sān rì yòu jiànzào qǐlai de , kĕyǐ jiù zìjǐ ba . nǐ rúguǒ shì shén de érzi , jiù cóng shízìjià shang xià lái ba .