2 Yǐsèliè zhòngrén xiàng Móxī , Yàlún fā yuànyán . quánhuì zhòng duì tāmen shuō , bābùdé wǒmen zǎo sǐ zaì Āijí dì , huò shì sǐ zaì zhè kuàngyĕ .