88 Zuò píngān jì de , gōng yǒu gōngniú èr shí sì zhǐ , gōng miányáng liù shí zhǐ , gōng shānyáng liù shí zhǐ , yī suì de gōng yánggāo liù shí zhǐ . zhè jiù shì yòng gāo mā tán zhī hòu , wéi xíng fèng xiàn tán zhī lǐ suǒ xiàn de .