2 Yēhéhuá fùxīng Yǎgè de rónghuá , hǎoxiàng Yǐsèliè de rónghuá yíyàng . yīnwei shǐ dì kōngxū de , yǐjing shǐ Yǎgè hé Yǐsèliè kōngxū , jiāng tāmende pútào zhī huǐhuaì le .