3 Tā yǒng shì de dùnpái shì hóng de , jīng bīng dōu chuān zhūhóng yīfu . zaì tā yùbeì zhēng zhàn de rìzi , zhàn chē shang de gāng tiĕ Shǎn shuò rú huǒ , bǎi mù bǎ de qiāng yĕ lún qǐlai le .