2 Nǐmen yào jiāng suǒ gǎn chū de guó mín shìfèng shén de gè dìfang , wúlùn shì zaì gāo shān , zaì xiǎo shān , zaì gè qīng cuì shù xià , dōu huǐhuaì le .