10 Shén a , qiú nǐ déng tāmende zuì . yuàn tāmen yīn zìjǐ de jì móu diēdǎo . yuàn nǐ zaì tāmen xǔduō de guō fàn zhōng , bǎ tāmen zhú chū . yīnwei tāmen beìpàn le nǐ .