21 Biànyǎmǐn rén méiyǒu gǎn chū zhù Yēlùsǎlĕng de Yēbùsīrén . Yēbùsīrén réng zaì Yēlùsǎlĕng yǔ Biànyǎmǐn rén tóng zhù , zhídào jīnrì .