We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
18 Cānsūn shén jué kǒu kĕ , jiù qiúgào Yēhéhuá shuō , nǐ jì jiè púrén de shǒu shīxíng zhème dà de zhĕngjiù , qǐ kĕ rén wǒ kĕ sǐ , luō zaì wèi shòu gēlǐ de rén shǒu zhōng ne .