38 Ruò shì dǐ mǐ diū hé tā tóngxíng de rén , yǒu kònggào rén de shì , zì yǒu fàng gào de rìzi . ( huò zuò zì yǒu gōng táng ) yĕ yǒu fāng bó , kĕyǐ bǐcǐ duì gào .