10 Yòu yǒu xíng shàn de míngsheng , jiù rú yǎng yù érnǚ , jiēdaì yuǎn rén , xǐ shèngtú de jiǎo , jiù jì zāo nàn de rén , jiélì xíng gèyàng shàn shì .