9 Ránér tāmen bùnéng zaì zhèyàng dídǎng , yīnwei tāmende yúmeì , bì zaì zhòngrén miànqián xiǎnlù chūlai , xiàng nà èr rén yíyàng .