9 Nǐmen búyào beì nà zhū bān guaìyì de jiàoxun gōuyǐn le qù . yīnwei rén xīn kào ēn dé jiāngù cái shì hǎo de . bìng bú shì kào yǐnshí . nà zaì yǐnshí shang zhuān xīn de , cónglái méiyǒu de zhaó yìchu .