7 Wǒ shuō , nǐ zhǐyào jìngwèi wǒ , lǐngshòu xùn huì . rúcǐ , nǐde zhù chù , bù zhì zhào wǒ suǒ nǐ déng de chúmiĕ . zhǐshì nǐmen cóng zǎo qǐlai , jiù zaì yīqiè shì shang baìhuaì zìjǐ .