4 Nǐmen suǒ lǔ de , bì beì liǎn jǐn , hǎoxiàng mā zhà chī ( yuánwén zuò liǎn ) jǐn hé jià . rén yào bèng zaì qí shang , hǎoxiàng huángchóng yíyàng .