23 Tāmen bì bù túrán laólù , suǒ shēngchǎn de , yĕ bù zāo zāi haì . yīnwei dōu shì méng Yēhéhuá cì fú de hòuyì , tāmende zǐsūn yĕ shì rúcǐ .