We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
23 Tāmen bì bù túrán laólù , suǒ shēngchǎn de , yĕ bù zāo zāi haì . yīnwei dōu shì méng Yēhéhuá cì fú de hòuyì , tāmende zǐsūn yĕ shì rúcǐ .