13 Zaì nǐ wūhuì zhōng yǒu yín xíng , wǒ jiéjìng nǐ , nǐ què bù jiéjìng . nǐde wūhuì zaì bùnéng jiéjìng , zhí dĕng wǒ xiàng nǐ fā de fèn nù zhǐxī .