We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
10 Nǐ bú shì dǎo chū wǒ lái hǎoxiàng nǎi , shǐ wǒ níng jié rútóng nǎi bǐng ma .