3 Yòu qù jiàn dōngfāng hé xī fāng de Jiānán rén , yǔ shān dì de Yàmólìrén , Hèrén , Bǐlìxǐrén , Yēbùsīrén , bìng Hēimén shān gēn Mǐsībā dì de Xīwèirén .